GAA-WII-DEBINIGAADEG: Ji-zoongichigaadeg gitigewin, nibiing gaa-ondinigaadeg miijim gaye miijim gaa-dazhiikigaadeg ji-onji-zhooniyaakeng omaa Giiwedinong Ontario

GAA-DIBAABANJIGAADEGIN

GAA-WII-IZHICHIGENG

Gaa-maamiinomiwewaad gaye Nanaando-gikenjigewin gaye Zhooniyaan gaa-miigiwewaad gaye Inaakonigewin Gaa-miigiwewaad

Ogimaawiwin gaa-onji-wiiji’;iwewaadGiiwedinong Ontario Gitigewin, Nibiing Gitigewin gaye Edazhiikigaadeg Miijim Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad - Ozhibii'igan Edazhinjigaadeg iwe