Giiwedinong Ontario Gitigewin, Nibiing Gitigewin gaye Edazhiikigaadeg Miijim Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad - Ozhibii'igan Edazhinjigaadeg iwe

Gaa-niibidebii'igaadegin Gaa-dazhinjigaadegin

 1. Nitam Wiindamaagewin
 2. Gaa-bizindawindwaa Enendamowaad Awiyag
 3. Gagwedwewinan Ge-bizinjigaadegin
 4. Giiwedinong Ontario Gitigewin, Nibiing Gaa-onjiimagag Miijim gaye Gaa-dazhiikigaadeg Miijim: Sector Profile
 5. Gaa-wii-izhichigeng Ji-wiindeg
 6. Ishkwaawaach Enenjigaadeg
 7. Aaniin Ge-izhi-ikidongiban enendamongiban iwe Dazhinjigewin Mazina'igan gaye Ge-izhichigeng miinawaa
 8. Gaa-dagobii'igaadegin Ishkwaawaach

Nitam Wiindamaagewin

Giiwedinong Ontario, gitigewin, nibiing gaa-onjiimagak miijim gaye gaa-dazhiikigaadeg miijim onjiimaganoon 4,000 minigok anokiiwinan gaye dash e-onji-ozhi'oomagakin izhichigewinan e-dazhiikigaadeg miijim. Mii omaa wenji-ozhi'od $200,000,000 ezhooniyaakeng gii-gitigeng gaye nibiing gii-onjiimagak miijim. Gichi-ogimaa onisidawinaan esanagak ji-ozhichigaadeg miijim giiwedinong Ontario amii dash gaa-wii-onji-nandawaabandang aaniindi ge-onjisegiban ji-ozhichigaadeg miijim aaniin gaye ge-izhichigengiban ji-anokaajigaadeg iwe niigaan akiing ji-onji-ozhi'oomagak aanjiike.

Ontario Ogimaawiwin Gaa-izhi-naagajichigaadeg Gitigewin Gaye Miijim Gaye Agwajiing Oodenaang (OMAFRA) niigaaniimagan e-ozhichigaadeg enenjigaadeg aaniin ge-izhi-aanjiike-ozhichigaadeg gitigewin, gaye nibiing ji-onjiimagak miijim gaye gii-dazhiikigaadeg miijim imaa giiwedinong Ontario. Noongom iwe OMAFRA gaa-ishkwaa-wiinjigaadeg gaye godak gimaawinan daabishkoo Ogimaawiwin Giiwedinong Anokiiwin gaye Asiniikewin (MNDM) o-da-wiijitoonaawaa gitigewin gaye nibiing gii-onjiimagak miijim gaye gii-dazhiikigaadeg miijim imaa Giiwedinong Ontario gii-aabajitoowaad izhichigewinan daabishkoo gii-wiidookaazowaad gaye zhooniyaa gii-miigiwewaad gaye gii-asind zhooniyaa izhichigewining gaye gikenjigewin gaye nanaandogikenjigewin gaye inaakonigewin gaa-wiijichigaadeg. Sector Strategy da-wiiji'iwemagan ji-aanikesegin gakina aazha gaa-ayaamagakin izhichigewinan gaye ji-oko-ganawaabanjigaadeg izhichigewin ji-onji-zoongak iwe Sector imaa Giiwedinong Ontario.

Iwe Giiwedinong Ontario Gitigewin Nibiing Gaa-onjiimagak Miijim gaye Edazhiikigaadeg Miijim Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad (Sector Strategy) da-ozhi'oomagan ozhichigaadeg iwe ge-izhi-zoongichigaadeg Giiwedinong Ontario (GPNO), strategic framework ge-wiiji'iwemagak ji-wendang ji-ikidong aaniin ge-izhichigeng gaye ji-asind zhooniyaa ge-aabadizid niigaan inaabing imaa Giiwedinong Ontario biinish 2036 izhiseg. Gitigewin gaye nibiing gii-onjiimagak miijim gaye gii-dazhiikigaadeg miijim gii-wiinjigaade bezhig iwe 11 minigok gechi-inenjigaadegin ji-onji-zhooniyaakenaaniwan zoongichigewining.

2013 gii-izhiseg, Akiikaan Ogimaakwe Wynne o-gii-gagaanzomaa' ini gitiewin gaye miijim gaa-anokaadaminid niizhing nawach minigok aanjiike ji-ozhitoowaad anokiiwin, gaye 120,000 oshki-anokiiwinan ji-ozhitoowaad apii 2020 izhiseg. Gitigewin gaye nibiing gii-onjiimagak miijim gaye gii-dazhiikigaadeg miijim Giiwedinong Ontario daa-minose ji-izhichigeng gaa-izhi-andawendang awe Akiikaan Ogimaakwe.

2014 gii-izhiseg, awe Akiikaan Ogimaakwe o-gii-ozhibii'amawaa' ini OMAFRA e-gii-wiindamawaad ji-wiidanokiimaanid godak ogimaawinan ji-nanaandowaabandamowaad aaniin ge-gii-izhichigewaapan ji-ozhichigaadeg gitigewin giiwedinong.

OMAFRA onandawendaanaawaa ji-wiidookaazowaad ji-ozhichigaadeg iwe Sector Strategy gaye dash ji-wiidanokiimaawaad ini Ogimaawinan MNDM gaye Ogimaawiwin Gaa-naagajichigemagak Gaa-aabadak Bagadakamig gaye Mitigoog Gitigewin (MNRF) gaye Ogimaawiwin Gaa-naagajichigemagak Anishinaabe Babaamiziwin (MAA) gaye Ogimaawiwin Gaa-naagajichigemagak Bimi-ayaawin (MTO) gaye Ogimaawiwin Gaa-naagajichigaadeg Aki gaye Ezhiwebak Gaa-aanjiseg (MOECC) gaye godak ge-andawenimindwaa.

Ji-wiijichigaadeg iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad ji-ozhi'oomagak gaye ji-ani-zoongak gitigewin gaye nibiing gii-onjiimagak miijim gaye gii-dazhiikigaadeg miijim imaa Giiwedinong Ontario, ji-minoseg zhooniyaakewin gaye bemaadiziwaad ji-minosewaad gaye aki ji-minosemagak. Wiinjigaadegin ini ge-dazhiikigaadegin gaye dash anokaajigaadegin da-onizhishin. Iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad ji-biminizha'igaadeg biinish 2036 izhiseg, da-onizhishin giishpin izhibii'igaadeg iwe bizaanigo bangii ji-aanikebii'igaadeg aaniish naa amii ezhiseg gegoo e-izhisemagak bizhishig, gaawiin gikenjigaadesinoon aaniin ge-izhiseg, ge-izhiwebiziyang.

Iwe Giiwedinong Ontario Gitigewin Nibiing Gaa-onjiimagak Miijim gaye Edazhiikigaadeg Miijim Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad da-giizhichigaade naagach 2016 izhiseg.

Gaa-bizindawindwaa Enendamowaad Awiyag

Da-onizhishin ji-ikidowaad enendamowaad ge-dagwiiwaad omaa izhichigewining ji-ozhichigaadeg aaniin ge-izhi-ozhi'oomagak zhooniyaakewin gitigewining onji gaye nibiing gaa-onjiimagak miijim gaye miijim gii-dazhiikigaadeg omaa Giiwedinong Ontario.

Owe dash mazina'igan da-aabadan ji-nagishkawindwaa ge-dagwiiwaad daabishkoo igiwe giitigewin gaa-anokaadamowaad gaye nibiing gii-ondigaadeg miijim gaa-anokaadamowaad gaye gii-dazhiikigaadeg miijim gaye gaa-minikwaadeg gaa-anokaadamowaad amii igi gakina ge-dagwiiwaad gaye igi aki gaa-naagadawaabandamowaad ezhisenig. Owe gaye mazina'igan da-aabadan gaganoonindwaa Anishinaabeg gaye Wiisaakodewininiwag gaye odenaansing gaa-dazhiikewaad awiyag wemitigoozhiwag gaye anishinaabeg. Ogimaawiwin gaa-anokiiwaad onisidawinaanaawaa niibiwa e-gikendamowaad owe dinookaan gikendaasowin igiwe ge-megwaashkawindwaa omaa Giiwedinong Ontario. Ogikendaanaawaa aaniish Anishinaabeg gaye Wiisaakodewininiwag ezhiseg miijim bagwadakamig gaa-onjiimagak gaye dash igiwe Giiwedinong gaa-gitigewaad gaye ini izhichigewinan daabishkoo Oshki-Gitigewin Gaa-ayaawaad miziwe, gaye Giiwedinong Ontario Oshki-gitigewin Gaa-wiidookodaadiwaad gaye Animikii-Wiikwedong Gitigewin Nanaandogikenjigewin, gakina da-dagwiiwag ozhichigaadeg iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad.

Awenenigo o-da-gashkitoon ji-ikidod enendang owe wiindamaagewin ge-waabanda'iweng omaa mazina'iganing, gaawiin eta bezhigwaa apii. Da-wiindamaagem aaniin ge-izhi-miigiweng gidikidowin imaa baakiiginiganing 14.

Ininaatig Ziinsibaakwad

Ininaatig Ziinsibaakwad

Gagwedwewinan Ge-bizinjigaadegin

Apii agindaman omaa gaa-ayaag mazina'iganing, gi-nandawenimigoo ji-naanaagadawendaman ono gagwedwewinan. Da-onizhishin ji-ikidowaad gakina ge-dagwiiwaad aaniin enendamowaad ji-onji-minobii'igaadeg ishkwaawaach iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad.

 1. Aaniin ezhi-ayaamagak noongom omaa Giiwedinong ji-gitigeng, gaye nibiing ji-ondinigaadeg miijim gaye ji-dazhiikigaadeg miijim?
 2. Awenen maawach enabid ji-ozhitoopan ji-gashkichigaadeg iwe izhichigewin?
 3. Aaniin ge-onji-minosegiban ji-ozhi'oomagak owe dinookaan izhichigewin?
 4. Wegonen gebishkigaagemagak ji-debinigaadegiban owe izhichigewin?
 5. Wegonen ge-izhichigewaapan igiwe gaa-niigaaniiwaad omaa dinookaan izhichigewining ji-minosegiban, ji-zhooniyaakemagakiban gaye ji-onji-minosewaapan bemaadiziwaad gaye ji-bekagiban?
 6. Wegonen ge-izhichigewaaapan gaa-niigaaniiwaad imaa gaye ogimaawining ji-wiijitoowaad ji-ozhi'oomagak owe ji-minosemagak iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad?
 7. Wegonen ge-izhichigewaapan gaa-niigaaniiwaad imaa gaye ogimaawining ji-wiidookaw-
  aawaad Anishinaabe' gaye Wiisaakodewininiwag ji-dagwiiwaad omaa izhichigewining?

Giiwedinong Ontario Gitigewin, Nibiing Gaa-onjiimagak Miijim gaye Edazhiikigaadeg Miijim: Sector Profile

Gitigewin

Apii 2011 gii-izhiseg, ngojigo 1,000,000 daso-diba'akaan gii-dasin aki ge-gitigaadegiban 1 Giiwedinong Ontario, 703,000 dash minik e-gitigaadeg aazha, inaajimowag Sensas gaa-izhinikaadeg Gitigewin gaa-naagadawaabandamowaad. 2,600 dash gii-dasinoon gitigewigamigoon, gegaa $192,000,000 gii-zhooniyaakemaganoon (2011 Sensas dibaajimowin). Giiyaabi danenjigaade aki ge-gitigaadegiban Giiwedinong Ontario ge-aabajichigaadegiban, amii eta ji-nanaando-gikenjigaadegiban aaniindi mayaa eyaag iwe dinookaan aki Giiwedinong Ontario. Mazinaakizon 1.0 gaa-izhibii'igaadeg naagwan aaniin endasingin gitigewigamigoon gaye minik ezhooniyaakemagakin Giiwedinong Ontario, gaa-gii-inaajimong 2011 Sensas dibaajimowin.

 • Aanawi 5 endaso-ngodwaak eta etasingin gitigewigamigoon Giiwedinong Ontario, apiich dash miziwe akiikaaning, amii owe ezhiseg:
  • niibiwa ganawenimaawag bizhikiwag apiich wiin wedi waabanong omaa Kaanada akiing
  • niibiwa bizhiki-doodooshaabo gaye gaa-onji-ozhichigaadeg doodooshaaboong aabadan
  • daabishkoo naasaab imaa Oshki-Bananswik gaa-izhinikaadeg akiikaanens waabanong
  • aabajichigaade ininaatigo-ziinsibaakwad maawach niibiwa omaa akiikaanensing

Doodooshaabo gaa-onji-ozhichigaadeg miijim, bizhikiwi-wiiyaas, waabigoniin gaye gitigewin, mashkosi, gaye bimide gaa-onji-ozhichigaadeg gitigaaning, gaye ininaatigo-ziinzibaakwad gaye opiniin maawach zhooniyaakemaganoon Giiwedinong Ontario. Zhaawanong Ontario dash nawach niisaginde aki ji-aabajichigaadeg gii-gitigeng appich wiin giiwedinong.

Mandaamin Anaami-gaaskiigin E-gitigaadeg

Mandaamin Anaami-gaaskiigin E-gitigaadeg

Bizhikiwag Bashkwaang ayaawaad

Bizhikiwag Bashkwaang ayaawaad

Da-ani-aanjise ge-apiichi-gitingeng omaa akiing aaniish naa ani-aanji-izhiweban, nawach e-ani-gizhideg aki endaso-biboon. Gitigewin omaa Ontario da-aanjise gaa-izhiwebak amii dash ge-izhi-baatiinadak gemaa agaasiinadak miijim ge-ozhichigaadeg e-aanji-izhwebak aki. Gaawiin dash da-gikenjigaadesinoon aaniin ge-izhiwebak mayaa, gaye ji-dagoshinoowaad bekaaniziwaad dinookaanan manijooshag gemaa gitigaanan bagwadakamig ozaam e-ani-gizhideg, gaye gaa-inaapinewaad awensiwag gaye gitigaanan gaa-inaapinemagakin. Mii dash gaye bezhigwanong ge-izhi-gitaabajichigaadeg aki Giiwedinong Ontario e-ani-aanji-izhiwebak e-ani-gizhideg aaniish gaye e-bengochigaadegin mashkiigwan, e-biijigaadegin gaye oshki-dinookaanan gitigaanan, gaye oshki-izhichigewinan gii-gitigeng.2 Nawach ani-baatiinadak gitigewin giiwedinong gaye da-aanjichigaade gaa-izhichigeng e-aanji-izhiwebak. Gaa-gii-dazhinjigaadeg imaa mazina'iganing Aanji-izhiwebak Strategy, ji-gagwe-debinigaadeg akiikaan aaniin igo izhiwebang 2030 izhiseg, da-gagwe-debinigaade ji-gitigeng aaniin igo izhiwebak gaye ji-debisemagak miijim.

Da-naanaagadawenjigaade weweni aaniin ge-izhi-aabadak aki Giiwedinong Ontario aaniish gaye aki gaawiin da-babaamenjigaadesinoon bizaanigo ji-aabajitoowaad ji-gii'osewaad Anishinaabeg gaye Wiisaakodewininiwag daabishkoo mewinzha. Aaniin maawach ge-izhiminoseg Ji-Mino-Aabajichigaadeg Aki ge-onji-zhooniyaakeng gaye gaawiin ji-wiinichigaadesinog aki da-izhichigem. Gaa-gii-izhiseg Zhaawanong Ontario da-ganawaabanjigaade ge-izhichigeng Giiwedinong.

Da-ozhichigaade gitigewin Giiwedinong Ontario ji-gagwe-ondinigaazowaad gaa-amondwaa daabishkoo ozaawijiiminag gaye gitigaanan gaa-miijiyang Giiwedinong ji-ayaagin. Aaniish ani-aanji-izhiweban, nawach dash da-wendan ji-gitigaadegin gaa-miijiyang miijiman zhaawanong ako gaa-gii-dazhi-gitigaadegin ODAanaang. Da-izhise Giiwedinong ji-ayaamagakin ono zhaawanong dinookaanan miijiman ji-onji-minogiwaad Anishinaabeg gaye Wiisaakodewininiwag.

Ininaatigoog

Ininaatigoog

Mazinibii'igan 1.0 gaa-izhibii'igaadeg. Gaa-dasingin Gitigewigamigoon gaye Minik Gaa-Zhooniyaakeng imaa akiing

Aaniindi 2011 Sensas Gitigewigamigoon 2011 minik gaa-zhooniyaakemagak maamaw ($1,000.000)
Gimiwani-ziibiing
278
15.9
Wazhashkonigamiing
82
3.5
Animikii-wiikwedong
239
32.4
Zadbanii Agwajiing
141
10.1
Diimiiskamiing
404
60.7
Gwaakanan
177
10.8
Nibiinsing
247
13.3
Baanii Wiikwedong
326
10.7
Manidoo-minising
235
12.7
Zadbanii Oodena
141
8.2
Baawiting
317
13.4
Maamawi
2,587
$191,700.000

Mazinibii'igan 1.0 waabanjigaade aaniin gaa-dasingin gitigewigamigoon gaye minik gaa-zhooniyaakeng 2011 Sensas Giiwedinong Ontario gaye miziwe Giiwedinong Ontario

Gitigewin Ge-aabadakiban ji-ozhi'oomagak

Baatiinadan ge-onji-zoongichigaadegiban gitigewin gaye nibiing ji-onjiimagak miijim gaye miijim gii-dazhiikigaadeg omaa Giiwedinong Ontario. Ozhibii'igaazowag dinookaanag bizhikiwag omaa ge-aabadiziwaapan ge-ondaadizingiban. Da-dazhinjigaade aaniin ge-gii-izhichigengiban ji-onji-minoseg iwe gaye godak inake.

Gitigaanan Gaa-Minogigin Gaa-izhi-dakaayaag

Gitigaanan daabishko ono dinookaanan mashkosiwan oots, gaye baalii gaye ziigwani- mashkosi minoginoon Giiwedinong Ontario gaa-izhi-dakaayaak gaawiin aaniish aapiji ayaasinoon aakoziwin ji-bagamishkaagowaapan ono mashkosiwan gaye manijooshag.
Nawach niibiwa noongom Giiwedinong Ontario gitigaadewan ono dinookaanan mashkosiin, da-ani-minose dash. Daabishkoo wiisagi-manoomin gaa-gizhebaamiijiyang izhi-minose Giiwedinong gitigewininiwag ji-gitigaanaawaad ini dinookaanan, wiinge dash niibiwa zhooniyaakewag aaniish amii awe dinookaan endawendaagozid ji-ozhi'ind. Da- andawendaagwan iwe dinookaan mashkosi agwajiing Ontario memindage wedi Gichi- mookomaanakiing, ji-ani-minoseg iwe gitigaadeg mashkosi Giiwedinong Ontario. Gaye
e-dazhiikigaadeg iwe baalii gaa-izhinikaadeg mashkosi Giiwedinong Ontario da-minosewag Giiwedinong gitigewininiwag.

Godak dinookaanan gitigaanan gaa-gitigaadegin Giiwedinong Ontario ono mandaamin, swaay amiskoziisiminag, kanoona, bakwiit, banaaks, gaye gaa-ozhaawashkominagiziwaad. Amii wiinigo ezhinaagwag e-ani-aanji-izhiwebak gaye e-andooshkamowaad ini dinookaanan mashkosiin gaa-dazhiikamowaad ini gaa-miijimikewaad gaye nawach noomaye e-ishpangizod Gichi-mookomaani zhooniyaa wenji-nawach niibiwa miijimikigaadegin ini mashkosiin Giiwedinong Ontario ji-adaawaageng ini omaa besho gaye agaamakiing.

Awakaanag

Ani-izhise nawach niibiwa awakaanag ji-ayaawindwaa Giiwedinong Ontario. Daabishkoo, omaa Kaanada akiing gaye Gichi-mookaanakiing gaye iwe aki zhaawanong imaa gaa- ayaamagak, niibiwa andawenjigaade bizhikiwi-wiiyaas gaawiin dash aapiji ozhichigaadesinoon ji-adaawaadeg, nawach dash niibiwa da-andawenjigaade omaa gaye agaamakiing. Noongom, ozhichigaade bizhikiwi-wiiyaas Giiwedinong Ontario amii dash ezhi-andawendamowaad iwe gaa-doodamowaad nawach giiyaabi ji-ozhitoowaad. Giiwedinong Ontario daa-minose iwe ji-ozhitoowaad iwe dinookaan wiiyaas aaniish naa nawach bangii inaginde gitige aki apiich wiin Zhaawanong Ontario, andawenjigaade gaye ji-onji-zhooniyaakeng gaye bebakaan dinookaan zhooniyaakewin ji-ozhichigaadeg giiwedinong gaa-ayaagin dazhiikewinan e-ayaamagak gaye aki ge-aabadakiban ji-gitigeng.

Nibiing Gaa-onjiimagag miijim

Niibiing gaa-ondinigaadeg miijim niibiwa zhooniyaakemagan Giiwedinong Ontario. Namegosag gii-gaachidinindwaa awashime 20 minogok endaso-ngodwaak nawach niibiwa noongom Ontario. 2014 gii-izhiseg Ontario nibiing gaa-ondinigaadeg miijim $20,500.000 gii-gaachidinaawag namegosag, maamaw dash (awashime 85 endaso-ngodwaak) awe namegos gii-gaachidinind Giiwedinong Ontario nibiing e-ondinind. Ngojigo 100 anokiiwinan onji-ozhichigaadewan Giiwedinong Ontario.

E-izhiseg ge-onji-ozhichigaadeg Nawach Giiyaabi

Giiyaabi andawenjigaazo giigooy gaa-nitaawigi'ind omaa besho gaye dash agaamakiing, amii omaa ezhichigeng Giiwedinong Ontario nibiing e-onji-ozhichigaadeg miijim ji-adaawaadeg omaa gaye waasa agaamakiing, owe dash akiikaan ji-wiiji'iwemagak.


Apii 2010 gii-izhiseg, OMAFRA o-gii-wiijitoonaawaa nibiing gii-ondinigaadeg miijim e-gii-miigiwewaad zhooniyaan ge-aabadizinid ji-ozhi'oomaganinig aanjiike gaye ji-gikenjigaadeg. Awashime $200,000 minik gii-miigiwewag bezhigo owe gaa-izhinikaadeg izhichigewin Niigaan Ani-nitaawiging 2, Akiikaan gaye Kaanada Aki e-gii-niizho-wiijitoowaad iwe izhichigewin.


Niizhwayag ayaawan ezhichigeng ji-ondinigaadeg miijim nibiing onji: bezhig ayaawan (gaa-asabaagin makakoon gemaa asabiig anaamiindim e-agwandegin) gaye dash ogidakamig e-danakamigak (gichi-atoobaanan e-bimijiwang dash nibi biinjiya'ii). Niibiwa ayaamagan ge-onji-ozhichigaadegibaniin oshki-izhichigewinan ge-onji-izhiseg nawach bangii noojigo gegoo ji-izhijiwang zaaga'iganiing Ontario, ji-wiinichigaadesinog nibi.

Ayaawan midaaswi gaa-asabaagin makakoon izhichigewinan omaa Ontario Manidoo-minising gaye Paanii Wiikwedong inake e-ayaagin, gaye dash nawach niibiwa giiyaabi daa-ozhichigaadewan Giiwedinong Ontario. Imaa Giiwedinong Ontario ayaawan 43 izhichigewinan ogidakamig e-ayaagin gaye dash 15 endazhi-nitaawigi'indwaa giigooyensag gaye dash 15 ge-onjisewaad giigoonsi-waakag. Noongom igi owe gaa-ozhitoowaad ono izhichigewinan ODAzhiikaanaawaan aaniin ge-gii-izhi-mangitoowaad odizhichigewiniwaan. Daabishkoo, bezhig Giiwedinong Ontario gaa-anokiid o-gagwe-ozhitoonan giigooyikewigamigoon ge-izhi-minwaabandamowaad Anishinaabeg gaye dash ji-bekendaagwak, ji-wiinichigemagazinog akiing gaye nibiing. Godak gaye gaa-izhichigewaad owe dinookaan o-gagwe-nitaawigi'aawaa' ogaansa'. Owe izhichigeng Giiwedinong daa-onji-zhooniyaakem giiyaabi.

Namegos

Namegos

Nibiing e-ondinigaadeg Miijim

Nibiing e-ondinigaadeg Miijim

MNRF gaye MOECC gaa-izhinikaadegin ogimaawinan gii-ozhibii'igewag imaa Gaa-izhi- dagobii'igaadeg Ezhiseg Aki gakina awiya ji-gikendang ozhibii'igaadegin mazina'iganan ji-dazhinjigaadegin ini izhichigewinan gii-nitaawigi'indwaa giigooyag gaa-asabaagin makakoon gii-aabadakin Ontario. Ono mazina'iganan da-ozhibii'igaade aanii Akiikaan ezhichiged ji-manaajitood nibiin omaa Ontario gaye iwe izhichigewin gaa-aabadakin gaa-asabaagin makakoon weweni ji-ayaagin, gaye gwayak ji-inigokwaagin gaye ji-naagajichigaadegin ji-wiinichigaadesinog nibi gaye aki. Ini MNRF gaye MOECC inaakonigewinan daa-izhinizha'igaadewan omaa:

MNRF Ge-biminizha'igaadegin ji-ozhichigaadegin ini Gaa-asabaagin Makakoon (Gaa-izhi-dagobii'igaadeg Ezhiseg Aki Agindaasowin 012-5045)

MOECC Akiikaan Inaakonigewin Ge-debinigaadeg Ji-naagajichigaadegin ini Gaa-asabaagin Makakoon Nibiing ge-agwandegin Ji-bekichigaadeg dash gaye Nibi gaye Azhashki Ontario Nibiing (Ezhi-ganawenjigaadeg Aki gaye Nibi Agindaasowin 012-7186)

Miijim gaye Gaa-minikwaadeg Gii-dazhiikigaadeg

Ayaawan 119 gaa-dazhi-dazhiikigaadeg miijim gaye gaa-minikwaadeg Giiwedinong Ontario owe dash minik awiyag anokii'aawag 1,000 (Kaanada Aki Gaa-naagajitood aaniin minik gegoo ezhiseg 2014, gaye Kaanada Aki Gaa-naagajitood Aaniin minik gegoo ezhiseg 2011). Ono zhooniyaakewinan niibiwa o-gii-wiijitoonaawaa Giiwedinong ji-ondaadizinaaniwang.

Giiwedinong Ontario, Miijim gaye Gaa-minikwaadeg gaa-dazhiikigaadeg danakamigan imaa gaa-izhigitigeng, daabishkoo gaa-naagwak imaa Mazinibii'iganing 2.0 gaa-izhibii'igaadeg. Gaa-dazhi-gitigeng amii imaa 2014 gaye 2015 gii-izhiseg gaa-wiindeg imaa mazina'iganing Gitigewin Zhooniyaakewin Dagobii'igaadegin. Wiindamaagem dash imaa Mazinibii'iganing 2.0 imaa mazina'iganing Miijim gaye Gaa-minikwaadeg Gaa-dazhiikigaadeg Zhooniyaakewinan gii-ate imaa wiindamaagewin gaa-gii-maawadoonamowaad igi OMAFRA 2015 gii-izhiseg. Iwe wiindamaagewin gaawiin gii-inwaadesinoon ji-wiindeg gakina gaa-ayaamagakin ini dinookaanan zhooniyaakewinan omaa Giiwedinong Ontario, amii eta gaa-izhi-waabanda'iweng gii-dazhiikigaadeg miijim gaye dash gii-dazhiikigaadeg gaa-minikwaadeg.

Mazinibii'iganing 2.0 Giiwedinong Ontario Gitigewin gaye Miijim gaye Gaa-minikwaadeg gaa-dazhiikigaadegin

Mazinibii'iganing 2.0 waabanda'iwemagan aaniindi gaa-dazhi-gitigeng Giiwedinong Ontario, aaniindi maawach gaa-dazhi-gitigeng gaye aaniindi gaa-ayaagin ini gaa-gii-dazhiikigaadeg miijim gaye gaa-minikwaadegin

Mazinibii'iganing 2.0 waabanda'iwemagan aaniindi gaa-dazhi-gitigeng Giiwedinong Ontario, aaniindi maawach gaa-dazhi-gitigeng gaye aaniindi gaa-ayaagin ini gaa-gii-dazhiikigaadeg miijim gaye gaa-minikwaadegin

Ani-aanjisemagan anokiiwin imaa gii-dazhiikigaadeg miijim gaye iwe gaa-minikwaadeg omaa Giiwedinong Ontario. Daabishkoo, giba'igaadewan gaye ani-agaasiinadanoon aanind ini gaa-izhi-dazhiikigaadeg doodooshaabo, e-onji-agaasiinadakin anokiiwinan imaa, bekish dash oshki-zhooniyaakewinan e-ani-mookiimagakin miijim gaa-dazhiikigaadeg, bakaan inake e-onjised zhooniyaa. Bakwezhiganikewigamigoon ani-baatiinadanoon miijim gii-dazhiikigaadeg Giiwedinong Ontario e-onjisemagak anokiiwin noongom. Amii ezhi-naagwak e-ani-baatiinadakin ini dinookaanan anokiiwinan bakwezhiganikewin gaye gaa-izhi-baashkiminisigeng gaye godak bakaan dinookaanan miijiman e-ozhichigaadegin, daabishkoo gaye mashkosiin gaye bimiden.

E-ani-ayaamagak Wegonen Ge-ani-baatiinadak:

Gaa-andawendamowaad igiwe gaa-adaawewaad miijim gaye gii-ishpagindeg gii-izhinizha'igaadeg miijim nawach waasa giiwedinong onji-andawenjigaade nawach niibiwa besho gaa-onjiseg miijim gaye gaawiin waasa. Da-ani-ayaamagan ge-ani-baatiinadak gegoo omaa Giiwedinong Ontario ji-ayaag miijim gaye gaa-minikwaadeg gii-dazhiikigaadeg ji-zhooniyaakeng, imaa Ontario gaye miziwe omaa gaa-danakiiying gaye miziwe agaamakiing ji-izhaamagak iwe miijim gaye gaa-minikwaadeg.


2015 gii-izhiseg, Bipagizheyaabiko-Ziibiing Gaa-dazhiikigaadeg Doodooshaabo o-gii-maajii-dazhiikaanaawaa doodooshaabo e-ozhitoowaad iwe yoogat gaa-izhinikaadeg. Owe izhichigewin zhaawanong ningaabii'anong inake imaa Animikii-wiikwedong ayaamagan, Giiwedinong Ontario ODAanaang Mewinzha Zhooniyaa gii-miigiwe zhooniyaa, amii dash ezhi-bakaan inendaagoziwaad igi gii-ozhitoowaad ge-adaawaadeg doodooshaabo gaye iwe yoogat moodayaabikong e-biindeg.


Godak Daa-ani-ayaamaganoon Wegonen ge-ani-baatiinadak Gitigewining gaye Nibiing Gii-onjiseg Miijim gaye Miijim gii-dazhiiikigaadeg Giiwedinong Ontario

Niibiwa ayaawan ge-izhichigengiban ji-ozhichigaadeg gitigewin gaye nibiing gii-onjiseg miijim gaye miijim gii-dazhiikigaadeg Giiwedinong Ontario. Bakaan gii-gojichigaadeg gii-dazhiikigaadeg miijim daabishkoo baayoo-ekwaanamii gaa-izhinikaadeg. Amii enenjigaadeg gaa-izhiwebak Giiwedinong Ontario e-onizhishing ji-nitaawigichigaadegin gitigaanan daabishkoo miscaantas Gaameniina gaye mashkodeng mashkosi, gaa-ozhaawashkwaag mashkosi, hemp mashkosi, gaye bakaan dinookaanag miskwaabiimagoog. Amii ezhi-nanaando-gikenjigaadeg bakaand dinookaanan gitigaanan ji-nitaawigichigaadegibaniin (daabishkoo baayoomaas gaa-izhinikaadeg ji-aabadak gaa-gizhideg gaye ji-ozhichigaadeg baayoodiizan bimide, gaye godak gegoonan) daa-onji-ozhichigaade bakaan dinookaan nitaawigichigan Giiwedinong Ontario.

Gaa-wii-izhichigeng Ji-wiindeg Aaniin maamaw Ge-izhinaagwak

Gaa-wii-debinigaadeg Giiwedinong Ontario Gitigewin Nibiing Gaa-onjiimagag Miijim gaye Miijim Gaa-dazhiikigaadeg Sector Strategy ji-zoongichigaadeg iwe gitigewin gaye nibiing gii-onjiimagag miijim gaye gii-dazhiikigaadeg miijim omaa Giiwedinong Ontario.

Gaa-wii-izhichigeng dash iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad omaa ono inendamowinan:

1. Zhooniyaakewin ji-niigaaniimagag, ogimaawiwin ji-niigaaniimagag

Da-minose giishpin zhooniyaakewin niigaaniimagak ji-bimiwijigaadeg iwe Stretegy ogimaawiwin dash ji-wiidookang. Aanind gaye izhichigewinan daabishkoo ininaatigo-ziinzibaakwad gaa-dazhiikamowaad gaye bizhikiwiwiiyaas daa-niigaaniiwag ji-gashkichigaadeg owe izhichigewin Giiwedinong Ontario gaye dash o-gagwejimaawaan ogimaawiwin ji-maamiinomigowaad ji-gashkitoowaad iwe. Ji-izhiseg iwe, da-gagwe-waabanda'iwewag igiwe gaa-dagwiiwaad aaniin ge-onji-minosenigiban gaa-wii-izhichigewaad, ji-ganawaabanjigaadeg zhooniyaakewin gii-ozhichigaadeg gegoo, gaye giishpin endawenjigaadegwen iwe gaa-wii-ozhichigaadeg gaye ji-gashkichigaadegiban ji-izhichigeng bekish dash ji-wiinichigaadesinog nibi gaye aki.

Doodooshaaboobimideng Jiiz

Doodooshaaboobimideng Jiiz

Iwe Sector Strategy da-bagidinigaadewan ge-izhichigeyangiban gaye oshkiya'iin ji-wiinjigaadegin gaye dash ji-wiiji'iwemagakin, ji-onwaajigaadegin aazha gaa-ayaagin ge-aabajichigaadegibaniin Giiwedinong. Daa-wiiji'iwemagan ogimaawiwin nawach ji-zoongakiban gitigewin gaye nibiing gaa-onjiimagag miijim gaye miijim gii-dazhiikigaadeg Giiwedinong Ontario, aabajichigaadegin gaa-ayaagin aazha izhichigewinan, zhooniyaa ge-aabadizipan, gaye wiindamaagewin gaye nanaandogikenjigewin gaye inaakonigewin gaa-ozhichigaadeg gaye ji-wiijichigaadeg zhooniyaakewin.


Ontario Ininaatig Ziinsibaakwad Gaa-dazhiikamowaad (OMSPA) o-gii-ozhitoonaawaa niigaanendamowin nawach niibiwa iwe Ontario ininaatig ziinsibaakwad ji-ozhichigaadeg 20 endaso ngodwaak naanobiboon izhiseg ji-aabajichigaadeg omaa gaye agwajiing omaa. 2015 gii-izhiseg gii-waabanjigaade niizhwaaso gaye nishwaaso endaso ngodwaak nawach niibiwa e-gii-ozhichigaadeg omaa Ontario. Iwe dash OMSPA wiidanokiimaawaan ini OMAFRA gaye MNRF gaye gaa-nanaando-gikenjigewaad iweni oniigaanendamowiniwaa.


2. Ge-Gashkichigaadeg

Iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad o-da-dazhiikaanaawaan ini izhichigewinan gaa-gikendaagwakin ji-minosegin ji-zhooniyaakemagakin gaye ji-wiinichigemagazinokin. Giishpin dazhiikamang ini izhichigewinan gi-ga-gashkitoomin ji-atooyang ge-minoseg. Giishpin dash wiin aanind giiyaabi gaawiin mashi zhooniyaa-kegamazinokin, ogimaawiwin daa-wiiji'iwe ji-asindiban imaa zhooniyaa, baamaa dash naagach ani-zoongi-zhooniyaakemagak.


Iwe azhashki gaa-ayaag jiigiya'ii Zadbaniing onjiimaganoon niibiwa opiniin gaye dash noongom Baanii Gitigewininiwag Inc. o-gii-mikaanaawaa ge-izhi-adaawaagewaad gaa-zaasaabikidenigin opiniin. 2015 gii-izhiseg, Baanii Gitigewininiwag gii-waabanda'iwewag "Gitigewigamig Opiniin Gaa-zaasaabikidegin". O-bigishkizhaanaawaan opiniin bangii dash wandewan, mii dash ezhi-dakisijigaadegin e-gashkiiginigaadegin, ini dash opiniin minopogwanoon 25 dasogon gaawiin memwaach mashkikiwan ji-aabajichigaadegin ji-minopogokin gaye ji-wanaadanzinigin. Baanii Gitigewininiwag gii-bakinaagewag 2015 gii-izhiseg Agri-Food Maawach Oshkiya'ii egojitoowaad, amiidash noongom miziwe adaawaagewag odoopiniimiwaan daabishkoo Walmart gichi-adaawewigamig gaye Loblaw Superstores amii dash 16 oshki-anokiiwinan gii-onji-ozhichigaadewan.


3. Ji-maamawi-dazhiikigaadeg gakina ogimaawiwin ji-wiijitood

Gakina ogimaawiwinan ji-wiijitoowaapan izhichigewin gaa-maamawi-dazhiikigaadeg daa-onizhishin ji-anokaadegiban gitigewin gaye nibiing gaa-ondinigaadeg miijim gaye miijim gaa-dazhiikigaadeg omaa Giiwedinong Ontario. Mii dash ezhi-wiiji'iwed ogimaawiwin e-maamiinomiwed, zhooniyaa emiigiwed, gaye wiindamaagewin emiigiwed gaye nanaando-gikenjigewin gaye inaakonigewin e-miigiwed. Noongom OMAFRA owiidanokiimaan ini MNDM ji-wiiji'aawaad ini gaa-anokaadaminid gitigewin gaye nibiing gaa-ondinigaadeg miijim gaye miijim gaa-dazhiikigaadeg.

Baanii Mashkosiwan

Baanii Mashkosiwan

Gitigewigamig Giiwedinong Ontario

Gitigewigamig Giiwedinong Ontario


Iwe Giiwedinong Ontario Mewinzha Zhooniyaa Izhichigewinan (NOHFC) ogimaawiwin izhichigewin obimiwidoonaawaa Ogimaawiwin Giiwedinong Ozhichigewin gaye Asiniikewinan (MNDM). Amii enwaadeg ji-wiijitoowaad Gaa-andawenjigaadeg Ji-zhooniyaakemagak Giiwedinong Ontario ji-asind zhooniyaa ji-onji-minosewaad awiyag gaye dazhiikewinan. Apii 2013 gii-izhiseg NOHFC o-gii-asaawaan $12,700,000 ji-minochigaadeg 25,500 minik daso-diba'akaan aki Giiwedinong Ontario ji-gitigaadeg gaye ji-ozhichigaadeg gitigewin. Gii-asind awe zhooniyaa ngojigo 220 minik gitigewininiwag o-gii-atoonaawaan ge-onji-zaagijijiwang nibi gaa-izhi-nibiikaag e-gii-bashkoga'igewaad gaye. OMAFRA anokiiwininiwag imaa Giiwedinong Ontario o-wiidanokiimaawaan NOHFC gaye dash NOHFC owiidookaanaawaa gitigewin Giiwedinong Ontario odizhichigewiniwaang.


E-biminizha'amaang ono, mii ezhi-wiidanokiimangidwaa e-ozhitooyaang gaye e-anokiitoowaang iwe Strategy ji-gagwe-gashkitoowaang ji-debinamaang onowe:

 • ji-wiindamaang wegonen ge-mnoseg, ji-zoongigaabawiimagak zhooniyaakewin gaye dash
  ji-wiinichigemagazinook iwe izhichigewin
 • baatiinwewaan zhooniyaakewinan ji-dazhiikigaadegin gaye ji-zoonichigaadeg gaa-adaawaadeg miijim Giiwedinong
 • ji-wiijitoong iwe gichi-akiikaan-ogimaa Gitigewin-Miijim Izhichigewin
 • ji-izhichigeng oshki-zhooniyaakewinan gaye aazha gaa-ayaagin zhooniyaakewinan daabishkoo oodenaang gaa-ayaagin gaye Anishinaabeg gaye Wiisaakodewininiwag gaa-bimidoowaad nawach niibiwa ji-ayaamagakin ge-izhi-gashkitoowaapan.

Mazinibii'igewin 3.0 Gaa-wii-ozhichigaadeg Iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad Ge-izhinaagwak Maamaw

Mazinibii'igan 3.0 waabanda'iwemagan gaa-wii-oko-ganawaabanjigaadeg ge-izhiseg iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad gaye iwe gaa-wii-debinigaadeg gaye gaa-dibaabanjigaadeg gaye gaa-wii-izhichigeng gaye ogimaawining gaa-onji-wiiji'iwewaad.

Mazinibii'igan 3.0 waabanda'iwemagan gaa-wii-oko-ganawaabanjigaadeg ge-izhiseg iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad gaye iwe gaa-wii-debinigaadeg gaye gaa-dibaabanjigaadeg gaye gaa-wii-izhichigeng gaye ogimaawining gaa-onji-wiiji'iwewaad.

Ishkwaawaach Enenjigaadeg

Iwe gitigewin gaye nibiing gaa-ondinigaadeg miijim gaye gaa-dazhiikigaadeg miijim Giiwedinong Ontario da-onjii anokiiwin gaye zhooniyaakewin amii dash ge-onji-zoongichigaadeg miijimikewin omaa besho gaye waakaaya'ii. Ogimaawiwin onisidawinaan ge-minosegiban gaye ge-zanagisegiban gaye dash ge-ozhichigaadegiban iwe Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad ji-zoongichigaadeg ani-akiiwang. Da-minose zhooniyaakewin niigaaniimagak gaye ogimaawiwin wiiji'iwed gaye ge-waabanjigaadeg gaa-minoseg gitaabanjigaadeg, gakina maamawi-wiiji'iwewaad ogimaawining gaa-niigaaniiwaad, amii ge-izhi-minoseg iwe Gaa-bebakaaniziwaad ji-zhooniyaakemagak gaye inaakonigewin ji-ozhichigaadeg ge-wiiji'iwemaak. Iwe izhichigewin gaye da-wiiji'iwemagan ji-onji-minosewaad gaa-daawaad awiyag dazhiikewining aaniish da-zhooniyaakewag gewiinawaa. Da-andomaawag gaye awiyag gaye gaa-dagwiiwaad ji-ikidowaad enendamowaad ji-mino-aabajichigaadeg odinendamowiniwaan amii aaniish eta ge-onji-minoseg iwe izhichigewin, baatiinwewaanagak gaye.

Aaniin Ge-onji-Ikidong Enendameg iwe Dazhinjige-Mazina'igan gaye Ge-izhichigeng Miinawaa

Ewaabanda'iweng owe Dazhinjige-Mazina'igan oshki-maajichigaade e-ozhichigaadeg iwe Giiwedinong Ontario Gitigewin gaye Nibiing Gaa-ondinigaadeg Miijim gaye Gaa-dazhiikigaadeg Miijim Gaa-bebakaaniziwaad Ge-izhi-dagwiiwaad. Nimbagosendendaamin ji-nakwetamaang ini gagwedwewinan gaa-otegin imaa gaye dash godak inendamowinan ge-bagamisegin.

Gaa-wii-ikidowaad enendamowaad awiyag gii-ozhichigaadeg iwe izhichigewin owe daa-izhichigewag:

Daataanginaman owe northernagrifood@ontario.ca

Wii-bagijiwebinaman gidoozhibii'igan imaa OMAFRA ozhibii'igewigamigong

Wii-izhinizha'aman omaa
1 Stone Road West
2nd Floor NE
Guelph, Ontario
N1G 4Y2

Wii-aazhawibii'igesidooyin: (519) 826-4328

Igiwe OMAFRA gaa-anokiiwaad o-da-miinaawaa' gaa-dagwiinid ini inendamowinan ge-maawadoonamoaad apii maawaji'idiwaad gaye gaa-gii-maawadoonamowaad gii-babaa-maawaji'iwewaad, gaye ini ge-biijinizha'igaadegin ikidowinan. Apii dash nitam giizhibii'igaadeg iwe mazina'igan ge-wiindeg iwe izhichigewin Gitigewin gaye Nibiing Gaa-ondinigaadeg Miijim gaye Gaa-dazhiikigaadeg Miijim omaa Giiwedinong Ontario, da-waabanda'iwem imaa Ontario Aki gaye Nibi Gaa-manaajichigaadeg Ezhi-ganawenjigaadeg. Izhi-bagosendamoog ji-giizhichigaadeg iwe nitam ozhibii'igan niibing 2016 izhiseg.

Iwe dash gegapii ge-giizhibii'igaadeg mazina'igan Giiwedinong Ontario Gitigewin gaye Nibiing Gaa-ondinigaadeg Miijim gaye Gaa-dazhiikigaadeg Miijim da-aabajichigaade bimiwijigaadeg iwe Ge-onji-zhoogak Zhooniyaakewin omaa Giiwedinong Ontario.

Gaa-dagobii'igaadegin Ishkwaawaach 1: Gaa-andawenjigaadeg Ji-zhooniyaakemagak Giiwedinong Ontario- Maamaw eganawaabanjigaadeg

Gaa-andawenjigaadeg dash ji-zhooniyaakemagak Giiwedinong Ontario awashime 25 daso biboon da-anokaajigaade iwe izhichigewin.

Owe gaa-onwaadeg da-gagwe-dazhiikigaade aanjiike ji-zhooniyaakeng gaye ji-minosewaad awiyag gaye ji-ayaad zhooniyaa, gaye ash ji-baatiinadak nawach zhooniyaakewin gaye baatiinwewaan zhooniyaakewin giiwedinong, nawach ji-zoongakin dazhiikewinan gaye ji-bekag aki gaye nibi gaye ji-gikino'amawindwaa ge-anokiiwaad.

Ningodwaachinoon ge-ganawaabanjigaadegin: zhooniyaakewin, bemaadiziwaad, dazhiikewinan, miikanawan gaye waakaa'iganan, aki gaye nibi, gaye Anishinaabeg.

Gii-dazhinjigaadeg zhooniyaakewin Akiikaan o-da-ganawaabandaanan gaa-onizhishing omaa Giiwedinong Ontario gii-zhooniyaakeng inake:

 1. Gii-ozhichigaadegin aabajichiganan
 2. Gitigewin gaye nibiing gii-ondinigaadeg miijim gaye gii-dazhiikigaadeg miijim
 3. Mazinichigewin gaye izhitwaawin gaye godak mazinichigewinan
 4. Mamaandaawaabikong gaa-onjiseg zhooniyaakewin
 5. Mitigokewin gaye iwe anokiiwin imaa gaa-onjiseg
 6. Andawi'iwewin anokiiwin
 7. Asiniig gaye asiniikewin gaye gakina iwe anokiiwin gaa-onjiseg imaa
 8. Gaa-giiwe-aabajichigaadeg wegonen igo
 9. Daabishkoo babaama'oozhiwewin gaye Babaamaadiziwin
 10. Bimi-ayaawin gaye bimisewin gaye iwe anokii gaa-ayaag imaa
 11. Nibiing gaa-onjiseg anokiiwin gaye gikenjigewin

Zhooniyaakewin gii-anokaajigaadeg gaye gii-gagwe-zoongichigaadeg owe da-izhisemagan :

 1. Nawach da-zoongichigaadewan ini zhooniyaakewinan gaye gichi-zhooniyaakewin gaye gikino'amaagoowin gaye nanaando-gikenjigewin gaye zhooniyaakewin gaa-anokaadamwaad izhichigewinan gaye giiwedinong dazhiikewinan
 2. Ji-andomind zhooniyaa ge-aabadizid
 3. Ji-zoongichigaadegin aazha gaa-ayaagin zhooniyaakewinan gaye ji-wiiji'indwaa gaa-maajiinizha- amowaad gegoonan agaamakiing gaye ji-baatiinwewaanagakin anokiiwinan
 4. Ji-gikino'amawindwaa awiyag oshki-gikendaasowin giishpin andawenjigaadegin bakaan dinookaanan anokiiwinan gaye ji-asind imaa zhooniyaa
 5. Ji-wiidookigaadeg nanaando-gikenjigewin Giiwedinong Ontario giishpin amii iwe endawenjigaadeg
 6. ji-izhichigeng gaye niigaan ji-ozhichigaadegin miikanawan gemaa waakaa'iganan ge-aabadakin
 7. Ji-ategin ge-bagakitaagwakin inaakonigewinan imaa Akiikaaning ge-biminizha'igaadegin
 8. Ji-ondinindwaa ge-anokiiwaad gaye ji-gwayaanjichigaadegin ge-aabadakin apii dagoshinoomagak anokiiwin imaa daabishkoo miikanawan

Owe niigaanendamowin minji-niizh giiwedinong gaa-ayaawaad gaye igi Ogimaawining gaa-anokiiwaad o-da-ginigawinaanaawaan ezhinamowaad ge-minosenigiban gaye ji-izhi-minoseg aazha gaa-ayaamagak ji-gojichigaadeg akiikaaning gaye miziwe omaa ji-minoseg zhooniyaakewin ginwesh omaa Giiwedinong Ontario.

Gaa-dagobii'igaadegin Ishkwaawaach 2: Ge-Wiiji'iwemagak Akiikaaning onji

Akiikaan Izhichigewinan

Niigaan Ani-izhaang 2 Ji-ayaangwaamizing Maagizhaa Maanzhiseg Zhooniyaakewin (Agricorp)

OMAFRA (AgriCorp):

Ontario Trillium Foundation Izhichigewinan (Gaa-miigiwewaad Zhooniyaan)

Akiikaaning Gaa-onjised Zhooniyaa Izhichigewinan


For more information:
Toll Free: 1-877-424-1300
E-mail: ag.info.omafra@ontario.ca